Ritterwanze (Lygaeus equestris)

Art: Ritterwanze (Lygaeus equestris)

Familie: Bodenwanzen (Lygaeidae)

Aufgenommen am 30. April 2014 im Alpengarten in Wien, Österreich.

Alpengarten Wien
1030 Wien, Österreich

Posted Under